სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მონაწილე სოციალური საწარმოები - B2B 2023

უსული

რაჭის ეკონომიკის გაძლიერება და ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნება

პარკი არ მინდა

ცნობიერების ამაღლება და ხელშეწყობა ნარჩენების შემცირებასთან დაკავშირებული გამოსავლის პოვნი...

ბამო

ეკომეგობრული ოჯახური ხის სახელოსნო_საწარმო.

ისტორიალი

ქართული კულტურის მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნება

ესკი

სოციალური საწარმოების ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა

აგამა

იმერეთის რეგიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული იძულები...

კოდალა

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწ...

გუმბათი

ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა წალკელი ახალგაზრდებისთვის.

ჩუ

ინკლუზიური სამაგიდო თამაშებით სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს შორის კომუნიკაციის...

segeorgia.org