სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

თემთა სოციალურ–ეკონომიკურიგანვითარებისასოციაცია „იმერეთი“

გრანტის გაცემის წელი

2018

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ თემთა სოციალურ–ეკონომიკურიგანვითარებისასოციაცია „იმერეთი“

სოციალური საწარმოს სახელი

დამი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

,,დავეხმაროთ ადამიანებს, მივცეთ იმედი“

საწარმოს არსი

ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმებას თანასწორ პირობებში, კონკრეტულ პირებთან ინდივიდუალური და შემოქმედებითი მიდგომის გზით, მათი შესაძლებლობებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

21,535

თანამონაწილეობა

2,397

საკონტრაქტო თანხა

23,932