სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მწვანე საჩუქარი

გრანტის გაცემის წელი

2017

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ,,მწვანე საჩუქარი’’

სოციალური საწარმოს სახელი

მწვანე საჩუქარი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

მწვანე საჩუქრის განვითარება

საწარმოს არსი

"მწვანე საჩუქარის" მისიაა მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ნარჩენების მართვის პოლიტიკის გაძლიერება და სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც მთლიანობაში საქართველოს სოციალურ სარგებლეს მოუტანს. „მწვანე საჩუქარი“ უზრუნველყოფს ქაღალდის ნარჩენების შეგროვებას და მისგან მიღებული პროდუქტების რეალიზაციას.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

20,120

თანამონაწილეობა

5,050

საკონტრაქტო თანხა

25,170