სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

განათლების და განვითარების ცენტრი თოლისკური

გრანტის გაცემის წელი

2018

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ განათლების და განვითარების ცენტრი თოლისკური

სოციალური საწარმოს სახელი

აგროჰობი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

მომავლის სოფელი

საწარმოს არსი

სოც.საწარმოს დაფუძნების იდეა ემყარება ფუნდამეტალურ ღირებულებებს, რომლებმაც უნდა შეცვალოს სოფელში არსებული ნეგატიური ფონი პოზიტივისკენ, ხელი შეეწყოს სამიზნე ჯგუფებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნას , სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების შემოსავლის გაზრდას და ამ ადამიანების რესოციალიზაციას საზოგადოებაში.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

24,400

თანამონაწილეობა

7,681

საკონტრაქტო თანხა

32,081