სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

აი კუბი

გრანტის გაცემის წელი

2017

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ აი კუბი

სოციალური საწარმოს სახელი

აი კუბი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

აი კუბი

საწარმოს არსი

მისიაა დავარღვიოთ ბარიერები სხვადასხვა შესაძლებლობის ადამიანებს შორის. ამისათვის საწარმო ქმნის სათამაშოებს, რომელიც არის ერთნაირად აღქმადი ყველა ადამიანისთვის და ხელს უწყობს მათ კომუნიკაციასა და ინტეგრაციაში.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

21,556

თანამონაწილეობა

5,500

საკონტრაქტო თანხა

27,056