სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ სტემ სფეის

სტემ სფეის

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ სტემ სფეის

სოციალური საწარმოს სახელი

სტემ სფეის

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

ლეგო განათლება ახალგაზრდებისთვის

საწარმოს არსი

პროექტის ძირითადი მიზანია LEGO STEM მიმართულების კურსების განხორცილების გზით ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისა და დასაქმების ხელშეწყობა მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში ისეთ მაღალკვალიფიციურ და ტექნოლოგიურ დარგებში, რომლებიც საქართველოს და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. სკოლებში LEGO პროგრამირების კურსების მეშვეობით ნიჭიერი ბავშვების, განსაკუთრებით გოგონების აღმოჩენა, მათი არსებული უნარების განვითარება და ახლის შეძენა STEM მიმართულებით; პროფესიული განათლების მიმართ არსებული სტერეოტიპების მსხვრევის ხელშეწყობა და დარგის პოპულარიზაციის კვალდაკვალ STEM მიმართულებით ახალგაზრდების, განსაკუთრებით კი გოგონების მოზიდვა; პროფესიული სტუდენტებისა და პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულების, განსაკუთრებით გოგონების LEGO პროგრამირების სწავლებაში ჩართვა, ამ გზით მათი პრაქტიკული უნარების გაზრდა და მდგრადი დასაქმების ხელშეწყობა სოციალურ საწარმოში დასაქმების გზით.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

38,000

თანამონაწილეობა

2,500

პროექტის ჯამური თანხა

40,500