სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ ღია სივრცე-სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა და განვითარება

ღია სივრცე

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ღია სივრცე-სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა და განვითარება

სოციალური საწარმოს სახელი

ღია სივრცე

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

ღია სივრცე

საწარმოს არსი

საწარმოს მისიას წარმოადგენს ორგანიზაციული განვითარება და მდგრადობის ხელშეწყობა ადგილობრივი ახალგაზრდების განათლების, პროფესიული განვითარების, შემეცნების, თვითრეალიზაციის და თავისუფალი დროის რაციონალურად გამოყენების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. მისიის მისაღწევად სოციალური საწარმო აქცენტს გააკეთებს რეგიონში ახალგაზრდების საჭიროებების მოკვლევასა და მათი გადაჭრის გზების ძიებაზე. საწარმოს საქმინობაში/ აქტივობებში ჩართული იქნებიან სპეციალური საჭიროების მქონე პირები და ახალგაზრდები,  რათა მაქსიმალურად გათვალისწინებული იყოს მათი ხედვები/სურვილები. სოციალური საწარმო „ღია სივრცე“-ს ღირებულებებია: თანასწორობა, ინკლუზია, ზრუნვა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

38,000

თანამონაწილეობა

2,500

პროექტის ჯამური თანხა

40,500